Menu Luk

REFA

  • Energivej 4, Nykøbing F., Denmark
  • 19/07/2022
  • www.refa.dk

Virksomhedsbeskrivelse

Fakta om REFA

REFA er et moderne affalds- og energiselskab, der sikrer genanvendelse, producerer energi og bortskaffer affald på en forsvarlig og samvittighedsfuld måde.

REFA er certificeret ISO 14001 (miljø). Et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste internationale standarder, når det gælder miljøledelse.

REFA er certificeret OHSAS 18001 (arbejdsmiljø). Et bevis på, at virksomheden lever op til de bedste standarder på arbejdsmiljøområdet og gør en aktiv og forebyggende indsats for medarbejderes sundhed og sikkerhed.

REFAs daglige virke er funderet på et sæt stærke værdier: Udvikling - Tryghed - Engagement - Ordentlighed. Et værdisæt der giver arbejdsglæde og understøtter en sund organisation i en stærkt foranderlig verden.

REFAs forretningsgrundlag bygger på fire hjørnesten: Ressourcer - Energiproduktion - Forsyning - Affaldshåndtering

REFA indsamler og behandler affald fra hele Lolland-Falster. Desuden modtager vi dagrenovation fra flere affaldsselskaber på Sjælland. Det meste affald bliver til energi eller genanvendelige råvarer. Kun en begrænset del af affaldet deponeres eller sendes til specialbehandling.

I den daglige drift kan REFAs aktiviteter deles op i fem hovedområder:

• Energiudnyttelse af affald
• Deponering af affald med tilhørende bi-aktiviteter på samme anlæg
• Indsamling af dagrenovation, genbrugelige materialer og specialaffald fra både private husstande og virksomheder
• Drift af genbrugspladser
• Produktion og distribution af fjernvarme og el

Ressourcer
Affald er en handelsvare og en ressource. I en verden hvor vi bliver mere og mere bevidste om, hvordan vi påvirker klima og miljø, bliver der større fokus på sortering og genanvendelse af affald. Dels for at skåne miljøet, dels for at spare på ressourcerne. REFA er opmærksom på de muligheder og krav det stiller til virksomheden.

På REFAs genbrugspladser kan alle aflevere alt andet end madaffald. Hovedparten af det afleverede materiale bliver genanvendt til nye produkter.

For at øge genanvendelsen og for at bidrage til den nationale målsætning om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffald i 2022, indsamler REFA fra efteråret 2017 batterier, glas, papir og metal hjemme hos borgerne.

Også det indsamlede restaffald nyttiggøres, det sker på REFAs kraftvarmeværk, der producerer varme og strøm.

Energiproduktion
I fremtiden vil der være fokus på kraftvarmeproduktion baseret på CO2-neutrale energikilder. REFA har stærke ekspertiser i sikker, ren og forsvarlig drift af forbrændingsanlæg. Derfor er drift af biovarmeværker og fjernvarmeproduktion et voksende forretningsområde for REFA.

REFA har altid været producent af energi. Først i form af fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlægget i Nykøbing Falster og fra 1999 også i form af el fra dette anlæg.
Senere er aktiviteterne udvidet til også at omfatte produktion af fjernvarme på træflis, frøafrens og halm fra Nykøbing F. Biomasseværk, Stubbekøbing Fjernvarmeværk, Holeby Halmvarmeværk, Horbelev Fjernvarmeværk, Maribo-Sakskøbing Fjernvarmeværk og Gedser Fjernvarmeværk, der udover halmværket også har et solvarmeanlæg.

REFA samarbejder med Best Green om at tilbyde nærvarme i de områder, der ikke kan få fjernvarme. Nærvarme er en varmepumpeløsning, hvor forbrugeren lejer en varmepumpe.

Energiproduktion er et voksende forretningsområde for REFA. Derfor har vi samlet disse aktiviteter, bortset fra affaldsforbrænding, i et selvstændigt selskab REFA Energi.

Fremover vil vi gerne drive endnu flere CO2-neutrale fjernvarmeværker. Vi vil også gerne udvide produktionen af vedvarende energi, gennem solfangere, solceller og varmepumper.
Ambitionen er at bringe fælles energiforsyning ud til endnu flere borgere på Lolland og Falster.

Vi tror på, at der er væsentlige stordriftsfordele ved at drive disse anlæg i en fælles organisation. Overvågning døgnet rundt, året rundt fra det fælles kontrolrum i Nykøbing F. er et eksempel, fælles indkøb af brændsler et andet. Sådanne stordriftsfordele kommer brugerne til gavn, fordi selskaberne rent økonomisk skal hvile i sig selv.

Forsyning
REFA producerer og leverer grøn el og varme til 32.000 husstande. REFA leverer 55 procent af al fjernvarme på Lolland-Falster.

Affaldshåndtering
Affald er ikke bare affald, som uden videre skal skaffes af vejen eller køres på lossepladsen. Affald er en ressource, som skal behandles og håndteres med fornuft og så vidt muligt genbruges. Direkte eller indirekte.

REFA har specialiseret sig i at indsamle, modtage og behandle affald efter alle kunstens regler. Med en effektiv sortering bliver det meste affald enten til energi eller genbrug. Kun den del af affaldet, som ikke kan brændes eller genanvendes, bliver deponeret på REFAs miljøcentre.

På renovationsområdet er opgaven at hjælpe Lolland-Falster af med affaldet på en billig, effektiv og ikke mindst ansvarlig måde. Borgere, virksomheder og institutioner kan med god samvittighed overlade deres affald til REFA.

REFA indsamler og behandler dagrenovation fra 54.000 husstande, 11.000 sommerhuse og 4.000 virksomheder på Lolland-Falster.

REFA lægger vægt på god og effektiv service, individuelle valgmuligheder, konkurrencedygtige priser, tilfredse kunder og ikke mindst en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet.

Borgere og virksomheder kan med god samvittighed overlade deres affald til REFA. Hvad enten det gælder skraldeposen under køkkenvasken eller affald afleveret på vores genbrugspladser, kan borgerne være sikre på en professionel, miljøbevidst og troværdig affaldsbehandling.

Kontakt REFA

Nuværende stillinger hos REFA

Fandt ikke nogen her